Obec Podhořany u Ronova
Podhořany
u Ronova

200 let historie v přehledu

 

                                         Ze zápisů Podhořanské kroniky

 Rok :foto

1798 - Za 177 000 zlatých koupil panství hrabě Arnošt Karel Pachta z Rájova 

          přibližně v té době byla vystaavěna kaplička sv. Václava

1800 - v obci byl v č. p. 7.  funkční mlýn

1816 - přestavba kostela a vybudování rodinné kaple Pachtův Turkovicích          

1827 - založena fundace pro nemajetné studenty Arnoštem Prokopem Pachtou    

1836 - založena nynější kronika (panství toho času vlastili Pachtové)

1839 - výstavba nové silnice - podhořanské serpentýny

1849 - zrušení roboty - poděkování do Chlumce, hraběnce Kinské majitelce Podhořan

1858 - prvni přestavba tvrze na zámeček

1859 - Podhořany koupil Alois Welz

1866 - prusské vojsko obsadilo Podhořany

          vojsky zavlečená cholera usmrtila 24 lidí - převážně umírali v pastoušce   

1868 - začátek poštovních služeb

1881 - návštěva císaře Franfiška Josefa I.

          vysazeny byly 3  Podhořanské lípy na počest návštěvy císaře

1890 - velký požár, při kterém vyhořelo 17 popisných čísel

1895 - zemřel Alois Welz. Všeobecně chválený majitel panství Podhořany

1896 - Klára Riedlová roz. Welzová, dala přebudovat zámek

          (stavitel doporučoval stavbu novou, se základy,  zámku již

          tenkrát praskaly obvodové zdi)

          byla postavena jednotřídní škola s bytem pro učitele

1903 - bylo založeno vodní družstvo Podhořany – Lovčice

1905 - postavena nová budova pro poštovní stanici

         z nouzového příspěvku od státu Čáslavský okres postavil okresní silnici

         Turkovice – Nový Dvůr – Březinka – Podhradí – Starý Dvůr

1906 - obecní pastouška byla zbourána.

          ke škole přistavěna 2 třída a kabinet

          skončil v Podhořanech pivovar

1906-8 bylo provedeno odvodnění pozemků - v Podhořanech za 20 563 zlatých a na

           Novém Dvoře za 6 969 zlatých

1907-8 byla zbudovaná silnice Podhořany – Semtěš

1911 – nově postavena hospoda na Novém Dvoře u Franců

1913 - nové přemostění potoka u Loukotků  

1914 - 1918 první světová válka

1916 – na práci ve dvoře byli přiděleni ruští zajatci – celkem 9 mužů

1917 – rekvírována měď z místního lihovaru (založení není známo,

             1 prodej lihovaru evidován v r.1678 )

1918 – konec války bujaře oslavován, byla vyvěšena vlajka na komíně lihovaru

1919 – zřízena 1 četnická stanice v obci

           první vyvlastnění půdy

           začali se vracet legionáři

1923 – první autobusová doprava Čáslav – Heřmanův Městec

1926 – nově přebudovaná četnická stanice s byty pro četník

1929 - vichřice poničila domy a padající střecha zranila paní Brožovou.

1930 – sčítání lidu

1932 – postaven pomník padlým v první světové válce, zvonička a křížek

1934 – zřízena plachtařská škola

1936 – manévry československé armády ( 100 000 vojáků )

          v hospodě u Franců na N. D. předvedena ochotníky opereta.

1938 – první telefonní stanice na poště, Welzů,  Šulců a Loukotků

          byl založen hasičský sbor v Podhořanech

1939 – byla provedena elektrifikace dvora, financovaná panem Welzem

          vypukla 2 světová válka – starostou obce byl Josef Vlček

          slavnostě otevřena hasičská zbrojnice - koncert na Tlapákově zahradě

          byly zavedeny lístky na potraviny, oděvy, boty, mýdlo, uhlí

          poštmistrem p. Malým byly zadrženy udavačské dopisy pro gestapo        

1941 – zajíždělo do obce pojízdné kino pana Zatřepálka

1944 – seskok parašutistů                                                                         

1945 – konec druhé světové války

1940 – 1953 nebyla vedena kronika Podhořan

1948 – politický převrat, vedoucí strana KSČ

          vznikla traktorová stanice na Novém Dvoře         

1949 – na letišti v Novém Dvoře byl postaven první hangár

1951 – 53 postaven druhý hangár a ubytovna          

1951 - vyhořela hospoda na Novém dvoře.  Při požáru byly zničeny i kulisy 

          a opona s namalovaným Turkovickým kostelem a farou.

1953 – založena organizace KSČ – předsedou byl Václav Samek

          založeno JZD v Podhořanech

          peněžní mněna ( 1:5, doma uložené peníze 1:50 )

          vyhoštěna rodina Welzová

1954 – schválena stavba silnice z Podhořan přes Bílý Kámen do Březinky

          osada Bílý Kámen byla připojena pod obec Podhořany

          zřízen dětský útulek,

          byla zakoupena družstevní pračka

          ochotníci odehráli dvě hry – Jedenácté přikázání a  Chudák manžel         

1955 – založen výbor žen

1956 – byly v provozu 2 veřejné televizory (JZD Podhořany a MJPO Nový Dvůr)

1957 – založena organizace ČSM

           při tragické dopravní nehodě (u Motorestu) zemřela Jaruška Zárubová

           byla dokončena silnice na Bílý Kámen

1958 – rozšíření JZD o zemědělce z Nového Dvora a Bílého Kamene

1959 – počátky akcí Z (zvelebení obce) silnice na Bílý Kámen

1960 – Podhořany i osady byly převedeny pod Chrudimský okres

          od tohoto roku do roku 1977 nebyla vedena obecní kronika

          na křižovatce u Franců při dopravní nehodě zemřel pan

          Dočekal z N. D (dědeček Jarušky Zárubové)

1961 – zahynul Josef Miřejovský z Nového Dvora pří zřícení letadla

1968 – okupace Polským tankovým praporem na letišti Nový Dvůr

1971 – přestavba silnice a rybníka v Novém Dvoře

1974 – byla dostavěna prodejna potravin a předána JEDNOTĚ v Hlinsku        

1975 – Modela na letišti vyráběla motorky na CO 2 

          vybudovaná přehradní nádrž na Čertovce v Podhořanech

1978 – zřízeny telefonní hovorny – v Podhořanech na poště a u Franců na N. D.        

          požárníci na Novém Dvoře vystavěli sušící stojany na hadice

1979 – ZO Svazarmu na letišti vyhlášena za vzornou

          byla založena organizace ČSČK a ČSSŽ

          v tomto roce byla zrušena škola v zámku v Podhořanech

          Na Silvestra velký teplotní zvrat – večer plus 10 a ráno -20 stupňů Celzia       

1981 – sčítání lidu

          vražda Barbory Horké a sebevražda Vl. Horkého v Podhořanech         

1982 – velká investice do úprav komunikací v obci i osadách

1986 – katastrofa v jaderné elektrárně v Černobylu – radiace i v Čechách      

          18.8. vichřice poničila střechy, vyvrátila lípu u křížku a zdevastovala porost v

           mezihoří

1989 – sametová revoluce –

          obec krátce připojena k Ronovu nad Doubravou        

1992 – byla zrušena MŠ

          v restituci byl navrácen majetek potomkům Jar. Welze

1993 - Budování Motorestu

1994 – rekonstrukce elektrického vedení ve vsi i osadách

          dostavěn Motorest U sv. Václava

1996 – TELEKOM dodal do obce telefonní budky

           vyhořela hospoda Podhořanka

1997 – byla třikrát vykradena prodejna potravin

          vybudováno napojení k vodovodnímu řádu v obci i osadách

1998 - přejmenovní obce na Podhořany u Ronova

1999 - realizace plánu plynofikace

2000 - Nové tisíciletí bylo bouřlivě oslavováno ohňostroji

2001 – obec byla připojena na plynovod

2002 – na obec byla uvalena exekuce

2003 - vybudování čerpací stanice pohonných hmot v Novém Dvoře a kiosku u čerpací

            stanice.

2007 – obcí se prohnala vichřice Kyril

          naposledy zvonil zvon na zvoničce ( úmrtí p. M. Miřejovské z N. D.)

2008 – další vichřice s názvem EMA zdevastovala lesy

          na Novém Dvoře vykroutila mohutnou vrbu  

          u č. p. 70, v Novém Dvoře srolovala plechovou střechu

2009 – v areálu dvora vyhořel dům, (bývalý pivovar) ve kterém žila rodina Novákova

          u Podhořan byl nalezen protipancéřový granát

2010 – do obce se přistěhoval Richard Santus, který obletěl severní pól

          založení oficielních internetových stránek

2011 – 55 výročí založaní obce, přidělení znaku a praporu obci Podhořany. 

           požár domu č. p. 2e

          nezaměstnanost 14,2%                        

2012 - požár stohu u silnice ns Semtěš

          vysazení nové lípy v Novém Dvoře

2013 - proběhla oprava oken a fasády na budově pohostinství.

          částečná oprava podpůrné zdi při komunikaci v horní  části obce.

          První rozsvícení vánočního stromku

          schválena stavba "Muzeum letectvi" v Novém Dvoře

          loupež na místní poště

2014 - celková rekonstrukce požární zbrojnice na Novém Doře

          Byly položeny trubky pro svod povrchové vody v Novém Doře.

          Opravovala se opěrná zeď u místní komunikace a došlo

          i ke zpevnění plochy.

2015 - V tomto roce ukončila provoz prodejna potravin.

          Na místní poště došlo ke zkrácení úředních hodin.

          Byla zahájena rekonstrukce bytu v přízemí Pohostinství 

          a celková úprava prostoru schodiště a chodby k bytu v 1 patře.

2016 - Na Novém Dvoře byla provedena úprava a výsadba zeleně na návsi 

          byla postavena nová autobusová čekárna.

          V tomto roce byl otevřen obchod v bývalé prodejně potravin. 

          Byla dokončena rekonstrukce bytu v přízemí pohostinství

          a celková úprava prostoru schodiště a chodby k bytu v 1. patře.

          Prostranství u obecního úřadu se změnilo rozsáhlou terénní úpravou.

2017 - 22. 6. Bezmála 300 tisíc blesků zaznamenali čeští

           meteorologové během čtvrtka a následující noci.

          1. 8. po krátké průtrži mračen došlo k zaplavení spodní části obce     

           30. 10. – nedělní bouře Herwart byla v Česku nejničivější od orkánu Kyrill 

15. prosince, vystoupilo Gentlmentrio a pěvecký sbor Vlastislav z Heřmanova

Městce v hangáru muzea na letišti v Novém Dvoře. Kromě Rybovy mše vánoční

se souborem ReBelcanto jsme uslyšeli i vánoční písně a koledy.

2018 - bylo vybudováno odpočinkové místo pod památeční lípouu Pavlištů

          návštěvní den otevřeného letiště

          úporná vedra a nedostatek vody - vyschlý rybník v Novém Dvoře

          Polní koncert Pardubické filharmonie v hangáru na Novém Dvoře

          oslava 100 výročí ukončení 1. světové války a vzniku Československa

          pochod do muzea vojenství v Březince

2019 - oprava zvoničky a křížku

          100 výročí návratu legionářů

           přestavba toalet v pohostinství - napojení na novou jímku

           II. polní koncert v hangáru na Novém Dvoře

           zámek zakoupen firmou "Královské lesy"  

           příprava parcel pod zámeckou zahradou 

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství je 800,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
je zveřejněna na elektronické úřední desce.

 

Místní poplatek ze psa je 150,- Kč za jednoho psa a za každého dalšího 200,- Kč,
a je splatný do 30. 4. 2024.
Poplatek lze zaplatit bankovním převodem na účet obce 7323531/0100,
jako variabilní číslo zadejte číslo 9 + číslo popisné.
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů je zveřejněna na elektronické úřední desce.

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
slabý déšť 31 °C 19 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 24/16 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 26/15 °C
neděle 23. 6. zataženo 24/15 °C